العربيه

English

اخبار
بی‌گمان«کتاب نقد» به عنوان یکی از اثرگذارترین مجلات با بیشترین شمارگان در طی دودهة اخیر بوده است که در قلمرو تولید و ترویج معارف اسلامی متناظر با دوران جدید حیات اسلامی منتشر شده است. دوره نخست کتاب نقد (تا کنون) عمدتا بر مدار فلسفه دین، کلام جدید و...، به هدف تبیین و دفاع عقلانی از آموزه‌ها ، مبانی و معارف دینی متناظر با ضرورت‌های بستر فرهنگی فعال در کشور در دو دهة گذشته بوده است. موضوعات ویژة شماره‌های دوره نخست، چون سكولاريسم، دين و دنيا، پلوراليزم ديني و تكثرگرايي، تفسير به رأي، نسبيت و هرمنوتيك، فقه و دولت، اسلاميت و جمهوريت، ديانت و مدنيت و... به خوبی گویای این واقعیت بوده است.
اما دورة جدید کتاب نقد، با همکاری همة مراکز و شخصیت‌های علمی به ویژه گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه با حفظ استراتژی نقد و در یک گام پیشتر- مبتنی بر مواضع و معارفی که در دورة گذشته دغدغة تولید و ترویج آن را داشته است؛ در فضای نقد مبانی و نظریه‌های علوم انسانی اما با رویکرد اسلامی منتشر خواهد شد. بنابراین پژوهشی بودن، انتقادی بودن، اسلامی بودن و در قلمرو علوم انسانی بودن، خصوصیات درهم‌تنیده و ممزوج هویت دوره جدید کتاب نقد خواهد بود. 
 
مدیرمسئول: علی‌اکبر رشاد
جانشین مدیرمسئول: سید حسین میرمعزی
سردبیر: عطاالله رفیعی‌آتانی
جانشین سردبیر: سید محمدحسین کاظمینی
مدیر اجرایی: محمد حسن استادمیرزا
اعضای هیئت تحریریه و شورای پژوهشی (به ترتیب الفبا): محمود حکمت‌نیا(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، عبدالحسین خسروپناه (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، علی‌اکبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، عطاالله رفیعی‌آتانی(استادیار جامعه-المصطفی)، محمدجواد رودگر (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حمیدرضا شاکرین (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، سیدمحمد حسین کاظمینی(پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، سید حسین میرمعزی(دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، 
 
نشانی: قم ـ صندوق پستی:179-37185
تلفن: 5-02537603571
نمابر: 02537602997
E.mail: ketab-e-naghd@iict.ac.ir
جستجو
شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦